Dokumenty

OBCHODNÍ PODMÍNKY

POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ JAZYKOVOU ŠKOLOU AKAI KIKU, kterou provozuje AKAI KIKU s.r.o. se sídlem Šumavská 567, 381 01 Český Krumlov; spisová značka C 9887 vedená u Rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, IČ: 26026210 (dále jen „Poskytovatel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platné od 1. 1. 2014 tvoří nedílnou součást „Závazné přihlášky do jazykového kurzu - objednávky“ (dále jen „Přihláška“).

II. Základní pojmy

1. Není-li v OP nebo ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají následující termíny tento význam:

Individuální kurz (IK) – kurz pro jediného Studenta (účastníka kurzu); není-li sjednáno jinak, trvá jedna výuková jednotka 60 minut

Duální kurz (DK) – kurz pro dva Studenty (účastníky kurzu); není-li sjednáno jinak, trvá jedna výuková jednotka 60 minut

Skupinový kurz (SK) – minimální počet studentů bude vypsán u příslušného kurzu na internetu

Kurzovné – peněžní částka hrazená Objednavatelem Poskytovateli za objednaný kurz

Vyučovací hodina – výuková jednotka o délce 45 minut

Semestr – 16 výukových týdnů

Objednavatel – osoba vstupující do smluvního vztahu s Poskytovatelem

Student – účastník jazykového nebo jiného vzdělávacího kurzu

Smluvní strany – Objednavatel a Poskytovatel

Internet – webové stránky Poskytovatele – www.akaikiku.cz

III. Práva a povinnosti Objednavatele a Studenta

1. Objednavatel objednává vybraný kurz vyplněním a podepsáním Přihlášky, tímto zároveň stvrzuje, že byl seznámen s obsahem OP a souhlasí s nimi. Podepsáním Přihlášky se tyto OP stávají závazné pro obě Smluvní strany.

2. Přihláška a OP jsou vyjádřením obsahu smluvního vztahu Smluvních stran a není-li stanoveno jinak, nahrazují formální písemnou smlouvu.

3. Odběratel je povinen zaplatit do data splatnosti sjednaného v přihlášce nebo do deseti dnů od vystavení vyúčtování za kalendářní měsíc podle výkazu odučených hodin. Do tohoto výkazu má možnost nahlédnout nejpozději třetího dne následujícího měsíce, jinak se má za to, že s výkazem a jeho obsahem souhlasí.

4. Objednavatel má právo na řádné poskytnutí služeb dle těchto OP.

5. Studenti mají právo zrušit výukovou jednotku. Nutnou podmínkou však je, že se na tom shodnou všichni účastníci kurzu a tuto skutečnost oznámí poskytovateli nejpozději dvacet čtyři hodin před dohodnutým začátkem výukové jednotky.

6. Pokud se Student nemůže dostavit na výukovou jednotku Skupinového kurzu hrazenou předem, propadá pro něj tato výuková jednotka bez náhrady.

7. Objednavatel a Student berou na vědomí, že ve všech prostorách, kde jazykové kurzy probíhají je přísně zakázáno kouření a požívání alkoholu i omamných a psychotropních látek (viz část V. odst. 1 OP).

8. Pokud výslovně nebylo sjednáno jinak, souhlasí Student, aby Poskytovatel pořídil v souvislosti se studiem i mimoškolními aktivitami, které organizuje nebo se jich účastní, fotografie nebo audiovizuální záznamy a aby tyto fotografie a audiovizuální záznamy byly použity k prezentaci a propagaci jazykové školy AKAI KIKU.

9. Zánik smluvního vztahu u Individuálního kurzu lze sjednat písemně dohodou Smluvních stran, nebo písemnou výpovědí Objednavatele. V tomto případě nemá Objednavatel nárok na vrácení jakékoli části již zaplaceného Kurzovného a pokud Objednavatel platí Kurzovné měsíčně zpětně, je povinen zaplatit již odučené hodiny.

10. Zánik smluvního vztahu Duálního kurzu lze sjednat písemně dohodou Smluvních stran, písemnou výpovědí Objednavatelů nebo písemnou výpovědí jednoho z Objednavatelů. Při:

a) výpovědi obou Objednavatelů se použijí obdobně podmínky výpovědi Individuálního kurzu;

b) výpovědi jednoho Objednavatele ztrácí tento předplacené Kurzovné bez náhrady; druhý Objednavatel bude pokračovat v systému Individuálního kurzu. Pokud s tímto nebude souhlasit, propadá mu předplacené Kurzovné bez nároku na náhradu.

11. Objednavatel Individuálního a Duálního kurzu je povinen vyčerpat předplacené výukové jednotky do jednoho roku od uzavření smlouvy. Po uplynutí uvedené doby nevyčerpané výukové jednotky propadají bez nároku na náhradu či vrácení Kurzovného.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen zajistit výuku v rozsahu, který je uveden v Přihlášce.

2. Není-li dohodnuto jinak, výuka bude probíhat ve výukových jednotkách o délce devadesáti minut v případě Skupinových kurzů a šedesáti minut v případě Individuálních a Duálních kurzů.

3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně zrušit výukovou jednotku z následujících důvodů:

a) nemoc lektora nebo jeho účast na školení,

b) nemožnost zajištění prostor k výuce bez zavinění Poskytovatele (např. dlouhodobý výpadek elektřiny, havárie vody či jiná krizová situace),

c) další důvody nezaviněné Poskytovatelem.

Poskytovatel oznámí zrušení výuky Studentovi nebo Objednavateli bez zbytečného odkladu e-mailem nebo telefonicky. Není-li možné zastihnout Studenta ani Objednavatele telefonicky nebo e-mailem, např. proto, že má plnou e-mailovou schránku, má se za to, že zpráva byla doručena. V případě, že bude výuková jednotka takto zrušena, je Poskytovatel povinen Studentovi tuto výukovou jednotku nahradit po skončení Semestru nebo v jiném dohodnutém termínu.

4. Objednavatel bere na vědomí, že pokud se žádný z účastníků kurzu nedostaví do dvaceti minut od okamžiku plánovaného zahájení výuky, má Poskytovatel právo tuto výukovou jednotku zrušit bez náhrady.

5. Poskytovatel má právo provádět změny v organizaci kurzů, zejména změny času výuky nebo lektora s přihlédnutím k vhodnosti tohoto opatření pro účastníky kurzu.

6. Poskytovatel neodpovídá Objednavateli za očekávaný výsledek výuky. Ten závisí především na pravidelné a efektivní přípravě Studenta na výuku.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele

1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se Student jazykového kurzu dostavil k výuce pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek nebo pokud závažným způsobem narušuje výuku. V takovém případě nemá Objednavatel právo na vrácení poměrné části Kurzovného.

2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že počet přihlášených účastníků Skupinového kurzu je nižší než minimální stanovený počet, který bude uveden u jednotlivých kurzů na Internetu. V takovém případě nabídne Poskytovatel Objednavateli náhradní kurz nebo vrátí již zaplacené Kurzovné za zrušený kurz (případně jeho poměrnou část, pokud už některá výuková jednotka proběhla).

3. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednavatel nedodrží ujednání v části III. odst. 3 OP. Odstoupením od smlouvy v tomto případě nezaniká právo Poskytovatele na uhrazení Kurzovného v plné výši Objednavatelem.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednavatel nebo Studenti jazykového kurzu hrazeného zpětně, zruší tři po sobě jdoucí naplánované výukové jednotky. Právo Poskytovatele na uhrazení již odučených výukových jednotek zůstává nedotčeno.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednavatele

1. Odstoupení od smluvního vztahu ze strany Objednavatele je u Skupinového kurzu možné pouze za těchto podmínek:

a) Odstoupí-li Objednavatel od smlouvy minimálně třicet dnů před dnem zahájením kurzu, hradí 0 % Kurzovného. Pokud Kurzovné již bylo uhrazeno, bude dle dohody s Poskytovatelem použito na uhrazení jiného vybraného kurzu v jazykové škole AKAI KIKU nebo vráceno Objednavateli.

b) Odstoupí-li Objednavatel od smlouvy v době kratší než třicet ale ne delší než deset dnů před dnem zahájením kurzu, hradí Objednavatel padesát procent z ceny kurzovného.

c) Odstoupí-li Objednavatel od smlouvy v době kratší než deset dnů před dnem zahájením kurzu nebo po zahájení kurzu, hradí Objednavatel Kurzovné v plné výši.

2. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel opakovaně poruší své povinnosti. V takovém případě má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části Kurzovného za ještě neodučené výukové jednotky a neplatí žádný stornopoplatek.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Změny OP jsou Objednavateli oznámeny doručením e-mailové zprávy nebo prostřednictvím lektora na výukové jednotce. Objednavateli je zaručeno právo vypovědět smlouvu, pokud nebude se změnou OP souhlasit. Nevyčerpané Kurzovné bude v takovém případě Objednavateli vyplaceno a to po odečtení poměrné části za již odučené výukové jednotky.

2. Objednavatel a Student souhlasí se zasíláním informací o nových kurzech a zasíláním propagačních a jiných obdobných materiálů jazykové školy AKAI KIKU na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce. Vyřazení z databáze je možné na základě oznámení Poskytovateli.

3. Odchylná úprava od těchto OP je možná pouze prostřednictvím smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

4. V otázkách, které nejsou upraveny v těchto OP ani Přihlášce, se obě strany řídí platnými právními předpisy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.akaikiku.cz a poskytnutých klienty, zákazníky, zájemci o spolupráci, o služby a prodávané produkty společnosti AKAI KIKU s.r.o.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation). Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv


II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

AKAI KIKU s.r.o., IČ: 260 26 210, se sídlem Šumavská 567, 381 01 Český Krumlov, zastoupená jednatelkou Ing. Kateřinou Dědkovou (dále jen „Správce“)
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9887
kontaktní e-mail: jazykovka(at)akaikiku.cz, kontaktní telefon: +420 777 650 554, webové stránky www.akaikiku.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme především údaje, které nám sami poskytnete. Týká se to údajů, které nám předáte při osobní schůzce, po telefonu, mailem nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes FB messenger, Instagram a další komunikační aplikace). Jedná se i o údaje, které vyplníte do formuláře na webových stránkách. Pokud spolu uzavřeme smlouvu, spolupráci, zpracovávám i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili a informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Jméno a příjmení dětí do 16 let, datum jejich narození, stručné informace o jejich zdravotním stavu (alergie, nedávná onemocnění, dietní omezení), tato data sbíráme pro účely jejich ubytování a stravování na příměstských táborech, tudíž z hlediska jejich vlastní bezpečnosti.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo třetích osob

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Při podnikání je základním oprávněným zájmem fungování společnosti. Za tímto účelem jako oprávněný zájem deklarujeme zpracování osobních údajů pro vzájemnou komunikaci, předávání informací o systému, zboží, službách, školení, efektivity obchodních činností. Za tímto účelem zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon.
  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy snadným způsobem ukončit podle jednoduchých instrukcí, které jsou uvedeny v patičce každého e-mailu, který od nás obdržíte. Pokud bychom pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
  • Abychom Vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat Vám jen takové nabídky a informace, které Vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Vás naopak přínosné, máme svoji databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě Vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

B. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pokud nejste zatím naším klientem, budeme Vám zasílat naši nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu nebo osobně).

Jen s Vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našeho podnikání, služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa).

Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, Vás vždy budeme informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů poskytneme na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete náš kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.akaikiku.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Toto znění je účinné od 25. 5. 2018