Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


poskytování jazykových kurzů jazykovou školou AKAI KIKU, kterou provozuje
AKAI KIKU s.r.o. se sídlem Šumavská 567, 381 01 Český Krumlov; spisová značka C 9887 vedená u Rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, IČ: 26026210

(dále jen „Poskytovatel“)


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platné od 1. 1. 2014 tvoří nedílnou součást „Závazné přihlášky do jazykového kurzu - objednávky“ (dále jen „Přihláška“).


II. Základní pojmy


1. Není-li v OP nebo ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají následující termíny tento význam:
Individuální kurz (IK) – kurz pro jediného Studenta (účastníka kurzu); není-li sjednáno jinak, trvá jedna výuková jednotka 60 minut
Duální kurz (DK) – kurz pro dva Studenty (účastníky kurzu); není-li sjednáno jinak, trvá jedna výuková jednotka 60 minut
Skupinový kurz (SK) – minimální počet studentů bude vypsán u příslušného kurzu na internetu
Kurzovné – peněžní částka hrazená Objednavatelem Poskytovateli za objednaný kurz
Vyučovací hodina – výuková jednotka o délce 45 minut
Semestr – 16 výukových týdnů
Objednavatel – osoba vstupující do smluvního vztahu s Poskytovatelem
Student – účastník jazykového nebo jiného vzdělávacího kurzu
Smluvní strany – Objednavatel a Poskytovatel
Internet – webové stránky Poskytovatele – www.akaikiku.cz


III. Práva a povinnosti Objednavatele a Studenta


1. Objednavatel objednává vybraný kurz vyplněním a podepsáním Přihlášky, tímto zároveň stvrzuje, že byl seznámen s obsahem OP a souhlasí s nimi. Podepsáním Přihlášky se tyto OP stávají závazné pro obě Smluvní strany.
2. Přihláška a OP jsou vyjádřením obsahu smluvního vztahu Smluvních stran a není-li stanoveno jinak, nahrazují formální písemnou smlouvu.
3. Odběratel je povinen zaplatit do data splatnosti sjednaného v přihlášce nebo do deseti dnů od vystavení vyúčtování za kalendářní měsíc podle výkazu odučených hodin. Do tohoto výkazu má možnost nahlédnout nejpozději třetího dne následujícího měsíce, jinak se má za to, že s výkazem a jeho obsahem souhlasí.
4. Objednavatel má právo na řádné poskytnutí služeb dle těchto OP.
5. Studenti mají právo zrušit výukovou jednotku. Nutnou podmínkou však je, že se na tom shodnou všichni účastníci kurzu a tuto skutečnost oznámí poskytovateli nejpozději dvacet čtyři hodin před dohodnutým začátkem výukové jednotky.
6. Pokud se Student nemůže dostavit na výukovou jednotku Skupinového kurzu hrazenou předem, propadá pro něj tato výuková jednotka bez náhrady.
7. Objednavatel a Student berou na vědomí, že ve všech prostorách, kde jazykové kurzy probíhají je přísně zakázáno kouření a požívání alkoholu i omamných a psychotropních látek (viz část V. odst. 1 OP).
8. Pokud výslovně nebylo sjednáno jinak, souhlasí Student, aby Poskytovatel pořídil v souvislosti se studiem i mimoškolními aktivitami, které organizuje nebo se jich účastní, fotografie nebo audiovizuální záznamy a aby tyto fotografie a audiovizuální záznamy byly použity k prezentaci a propagaci jazykové školy AKAI KIKU.
9. Zánik smluvního vztahu u Individuálního kurzu lze sjednat písemně dohodou Smluvních stran, nebo písemnou výpovědí Objednavatele. V tomto případě nemá Objednavatel nárok na vrácení jakékoli části již zaplaceného Kurzovného a pokud Objednavatel platí Kurzovné měsíčně zpětně, je povinen zaplatit již odučené hodiny.
10. Zánik smluvního vztahu Duálního kurzu lze sjednat písemně dohodou Smluvních stran, písemnou výpovědí Objednavatelů nebo písemnou výpovědí jednoho z Objednavatelů. Při:
a) výpovědi obou Objednavatelů se použijí obdobně podmínky výpovědi Individuálního kurzu;
b) výpovědi jednoho Objednavatele ztrácí tento předplacené Kurzovné bez náhrady; druhý Objednavatel bude pokračovat v systému Individuálního kurzu. Pokud s tímto nebude souhlasit, propadá mu předplacené Kurzovné bez nároku na náhradu.
11. Objednavatel Individuálního a Duálního kurzu je povinen vyčerpat předplacené výukové jednotky do jednoho roku od uzavření smlouvy. Po uplynutí uvedené doby nevyčerpané výukové jednotky propadají bez nároku na náhradu či vrácení Kurzovného.


IV.  Práva a povinnosti Poskytovatele


1.  Poskytovatel je povinen zajistit výuku v rozsahu, který je uveden v Přihlášce.
2. Není-li dohodnuto jinak, výuka bude probíhat ve výukových jednotkách o délce devadesáti minut v případě Skupinových kurzů a šedesáti minut v případě Individuálních a Duálních kurzů.
3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně zrušit výukovou jednotku z následujících důvodů:
a) nemoc lektora nebo jeho účast na školení,
b) nemožnost zajištění prostor k výuce bez zavinění Poskytovatele (např. dlouhodobý výpadek elektřiny, havárie vody či jiná krizová situace),
c) další důvody nezaviněné Poskytovatelem.
Poskytovatel oznámí zrušení výuky Studentovi nebo Objednavateli bez zbytečného odkladu e-mailem nebo telefonicky. Není-li možné zastihnout Studenta ani Objednavatele telefonicky nebo e-mailem, např. proto, že má plnou e-mailovou schránku, má se za to, že zpráva byla doručena. V případě, že bude výuková jednotka takto zrušena, je Poskytovatel povinen Studentovi tuto výukovou jednotku nahradit po skončení Semestru nebo v jiném dohodnutém termínu.
4. Objednavatel bere na vědomí, že pokud se žádný z účastníků kurzu nedostaví do dvaceti minut od okamžiku plánovaného zahájení výuky, má Poskytovatel právo tuto výukovou jednotku zrušit bez náhrady.
5. Poskytovatel má právo provádět změny v organizaci kurzů, zejména změny času výuky nebo lektora s přihlédnutím k vhodnosti tohoto opatření pro účastníky kurzu.
6. Poskytovatel neodpovídá Objednavateli za očekávaný výsledek výuky. Ten závisí především na pravidelné a efektivní přípravě Studenta na výuku.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele

1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se Student jazykového kurzu dostavil k výuce pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek nebo pokud závažným způsobem narušuje výuku. V takovém případě nemá Objednavatel právo na vrácení poměrné části Kurzovného.
2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že počet přihlášených účastníků Skupinového kurzu je nižší než minimální stanovený počet, který bude uveden u jednotlivých kurzů na Internetu. V takovém případě nabídne Poskytovatel Objednavateli náhradní kurz nebo vrátí již zaplacené Kurzovné za zrušený kurz (případně jeho poměrnou část, pokud už některá výuková jednotka proběhla).
3. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednavatel nedodrží ujednání v části III. odst. 3 OP. Odstoupením od smlouvy v tomto případě nezaniká právo Poskytovatele na uhrazení Kurzovného v plné výši Objednavatelem.
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednavatel nebo Studenti jazykového kurzu hrazeného zpětně, zruší tři po sobě jdoucí naplánované výukové jednotky. Právo Poskytovatele na uhrazení již odučených výukových jednotek zůstává nedotčeno.


VI.  Odstoupení od smlouvy ze strany Objednavatele


1. Odstoupení od smluvního vztahu ze strany Objednavatele je u Skupinového kurzu možné pouze za těchto podmínek:
a) Odstoupí-li Objednavatel od smlouvy minimálně třicet dnů před dnem zahájením kurzu, hradí 0 % Kurzovného. Pokud Kurzovné již bylo uhrazeno, bude dle dohody s Poskytovatelem použito na uhrazení jiného vybraného kurzu v jazykové škole AKAI KIKU nebo vráceno Objednavateli.
b) Odstoupí-li Objednavatel od smlouvy v době kratší než třicet ale ne delší než deset dnů před dnem zahájením kurzu, hradí Objednavatel padesát procent z ceny kurzovného.
c) Odstoupí-li Objednavatel od smlouvy v době kratší než deset dnů před dnem zahájením kurzu nebo po zahájení kurzu, hradí Objednavatel Kurzovné v plné výši.
2. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel opakovaně poruší své povinnosti. V takovém případě má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části Kurzovného za ještě neodučené výukové jednotky a neplatí žádný stornopoplatek.


VII. Závěrečná ustanovení


1. Změny OP jsou Objednavateli oznámeny doručením e-mailové zprávy nebo prostřednictvím lektora na výukové jednotce. Objednavateli je zaručeno právo vypovědět smlouvu, pokud nebude se změnou OP souhlasit. Nevyčerpané Kurzovné bude v takovém případě Objednavateli vyplaceno a to po odečtení poměrné části za již odučené výukové jednotky.
2. Objednavatel a Student souhlasí se zasíláním informací o nových kurzech a zasíláním propagačních a jiných obdobných materiálů jazykové školy AKAI KIKU na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce. Vyřazení z databáze je možné na základě oznámení Poskytovateli.
3. Odchylná úprava od těchto OP je možná pouze prostřednictvím smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.
4. V otázkách, které nejsou upraveny v těchto OP ani Přihlášce, se obě strany řídí platnými právními předpisy.