Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

poskytování jazykových kurzů jazykovou školou AKAI KIKU, kterou provozuje

AKAI KIKU s.r.o. se sídlem Šumavská 567, 381 01 Český Krumlov; spisová značka C 9887 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, IČ: 26026210

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platné od 1. 1. 2012 tvoří nedílnou součást „Závazné přihlášky do jazykového kurzu - objednávky“ (dále také jen „Přihláška“).

II. Základní pojmy

1. Není-li v těchto podmínkách nebo ve smlouvě výslovně uvedeno jinak mají následující termíny tento význam:

individuální kurz – kurz pro jediného studenta (účastníka kurzu); není-li sjednáno jinak, trvá jedna výuková jednotka 60 minut

duální kurz – kurz pro dva studenty (účastníky kurzu); není-li sjednáno jinak, trvá jedna výuková jednotka 60 minut

kurzovné – peněžní částka hrazené objednavatelem poskytovateli za objednaný kurz

vyučovací hodina – výuková jednotka o délce 45 minut

semestr – 16 výukových týdnů

student – účastník jazykového nebo jiného vzdělávacího kurzu

III. Práva a povinnosti objednavatele a studenta

1. Objednavatel objednává vybraný kurz vyplněním a podepsáním Přihlášky. Tím zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se uhradit poskytovateli kurzovné v plné výši do termínu uvedeného v Přihlášce nebo do 10 (deseti) dnů ode dne vystavení faktury.

2. Podpisem přihlášky vstupuje objednavatel do smluvního vztahu s poskytovatelem.

3. Objednavatel má právo na řádné poskytnutí služeb dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4. Studenti mají právo zrušit výukovou jednotku. Nutnou podmínkou však je, že se na tom shodnou všichni účastníci kurzu a tuto skutečnost oznámí poskytovateli nejpozději 24 (dvacet čtyři) hodin před dohodnutým začátkem výukové jednotky.

5. Pokud se student nemůže dostavit na výukovou jednotku skupinového kurzu hrazenou předem, propadá pro něj tato výuková jednotka bez náhrady.

6. Objednavatel a student berou na vědomí, že ve všech prostorách, kde jazykové kurzy probíhají je přísně zakázáno kouření a požívání alkoholu i omamných a psychotropních látek.

7. Pokud výslovně nebylo sjednáno jinak, uděluje student podpisem přihlášky souhlas, aby škola pořídila v souvislosti se studiem i mimoškolními aktivitami, které škola organizuje nebo se jich účastní, fotografie nebo audiovizuální záznamy a aby tyto fotografie a audiovizuální záznamy byly použity k prezentaci a propagaci jazykové školy AKAI KIKU.

IV.  Práva a povinnosti poskytovatele

1.  Poskytovatel je povinen zajistit výuku v rozsahu, který je uveden v Přihlášce.

2. Není-li dohodnuto jinak, výuka bude probíhat ve výukových jednotkách o délce 90 minut v případě skupinových kurzů a 60 minut v případě individuálních a duálních kurzů.

3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně zrušit výukovou jednotku z následujících důvodů:

        a) nemoc lektora nebo jeho účast na školení,

b) nemožnost zajištění prostor k výuce bez zavinění poskytovatele (např. dlouhodobý výpadek elektřiny, havárie vody či jiná krizová situace),

        c) další důvody nezaviněné poskytovatelem.

Poskytovatel oznámí zrušení výuky studentovi nebo objednavateli bez zbytečného odkladu e-mailem nebo telefonicky. Není-li možné zastihnout studenta ani objednavatele telefonicky nebo e-mailem, např. proto, že má plnou e-mailovou schránku, má se za to, že zpráva byla doručena. V případě, že bude výuková jednotka takto zrušena, je poskytovatel povinen účastníkovi kurzu tuto výukovou jednotku nahradit po skončení semestru nebo v jiném dohodnutém termínu.

4. Objednavatel bere na vědomí, že pokud se žádný z účastníků kurzu nedostaví do 20 minut od okamžiku plánovaného zahájení výuky, má poskytovatel právo tuto výukovou jednotku zrušit bez náhrady.

5. Poskytovatel má právo provádět změny v organizaci kurzů, zejména změny času výuky nebo lektora s přihlédnutím k vhodnosti tohoto opatření pro účastníky kurzu.

6. Poskytovatel neodpovídá objednavateli za očekávaný výsledek výuky. Ten závisí především na pravidelné a efektivní přípravě studenta na výuku.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele

1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že student jazykového kurzu přišel pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek nebo pokud závažným způsobem narušuje výuku. V takovém případě nemá objednavatel právo na vrácení poměrné části kurzovného.

2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že počet přihlášených účastníků kurzu je nižší než minimální stanovený počet. V takovém případě nabídne poskytovatel objednavateli náhradní kurz nebo vrátí již zaplacené kurzovné za zrušený kurz (případně jeho poměrnou část, pokud už některá výuková jednotka proběhla).

3. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednavatel nedodrží ujednání v části III. ods. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Odstoupením od smlouvy v tomto případě nezaniká právo poskytovatele na uhrazení kurzovného v plné výši objednavatelem.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednavatel nebo studenti jazykového kurzu hrazeného zpětně zruší 3 po sobě jdoucí naplánované výukové jednotky. Právo poskytovatele na uhrazení za již odučených výukových jednotek zůstává nedotčeno.

VI.  Odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele

1. Odstoupení od smluvního vztahu ze strany objednavatele je možné za těchto podmínek:

a) Odstoupí-li objednavatel od smlouvy minimálně 30 (třicet) dnů před dnem zahájením kurzu, hradí 0 % kurzovného. Pokud kurzovné již bylo uhrazeno, bude dle dohody s poskytovatelem použito na uhrazení jiného vybraného kurzu v jazykové škole AKAI KIKU nebo vráceno objednavateli.

b) Odstoupí-li objednavatel od smlouvy v době kratší než 30 (třicet) ale ne delší než 10 (deset)dnů před dnem zahájením kurzu, hradí objednavatel 50 % z ceny kurzovného.

c) Odstoupí-li objednavatel od smlouvy v době kratší než 10 dnů před dnem zahájením kurzu, hradí objednavatel kurzovné v plné výši.

2. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel opakovaně poruší své povinnosti. V takovém případě má objednavatel nárok na vrácení poměrné části kurzovného za ještě neodučené výukové jednotky a neplatí žádný stornopoplatek.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají závazné pro objednavatele i poskytovatele v okamžiku podepsání Přihlášky.

2. Podpisem Přihlášky oba účastníci stvrzují, že byli seznámeni s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

3.  V otázkách, které zde nejsou upraveny, se obě strany řídí platnými právními předpisy.